ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en verrichtte diensten en handelingen tussen BandaIT B.V. en de opdrachtgever (waarmee de opdrachtgever van BandaIT B.V. wordt bedoeld) waarop BandaIT B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met BandaIT B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Tevens gaat de opdrachtgever akkoord met een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag.

3. Indien BandaIT B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BandaIT B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Alle offertes en aanbiedingen van BandaIT B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. BandaIT B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BandaIT B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. De door BandaIT B.V. gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders is aangegeven.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst tussen BandaIT B.V. en de opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

BETALINGEN, PRIJZEN, FACTURATIE EN INCASSOKOSTEN
1. Tenzij anders is overeengekomen: 25% aanbetaling op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en een eerste concept van een product of project. Na het gereedkomen van het product of project wordt het resterende bedrag gefactureerd.

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BandaIT B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BandaIT B.V. aangegeven. BandaIT B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BandaIT B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Bij wijziging of verlenging van de opdracht kan tariefswijziging plaatsvinden.

6. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per maand vooraf. Alle andere bedragen worden bij oplevering gefactureerd.

7. Een maand na facturatie wordt de geleverde opdracht als volledig beschouwd en worden verdere wijzigingen niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

 

ONDERHOUDSCONTRACTEN
1. Met onderhoud wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever.

2. Onderhoudscontracten gelden voor één jaar en worden per jaar gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

3. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal en / of de benodigde informatie, zodat de opdracht tijdig afgerond kan worden. Indien het materiaal en / of de benodigde informatie niet tijdig wordt geleverd kan afronding en oplevering later plaatsvinden dan in de overeenkomst is aangegeven.

2. BandaIT B.V. mag de opdrachtgever als referentie gebruiken voor promotie en / of publiciteit, tenzij anders is afgesproken.

3. BandaIT B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal BandaIT B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BandaIT B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BandaIT B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BandaIT B.V. zijn verstrekt, heeft BandaIT B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. BandaIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BandaIT B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BandaIT B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4. BandaIT B.V. zal het product of project opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevert datum geheel worden gefactureerd.

 

WIJZIGING OVEREENKOMST, UITVOERINGSTERMIJNEN, PRIJSVERHOGING, MEERWERK
1. De opdrachtgever vrijwaart BandaIT B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

2. BandaIT B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

4. BandaIT B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BandaIT B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BandaIT B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BandaIT B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BandaIT B.V. zijn verstrekt, heeft BandaIT B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan BandaIT B.V. ter beschikking heeft gesteld. BandaIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BandaIT B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BandaIT B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BandaIT B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BandaIT B.V. bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van BandaIT B.V. op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BandaIT B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BandaIT B.V. gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BandaIT B.V. die daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij BandaIT B.V.
a) alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
b) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BandaIT B.V. rustende verplichting ingevolgde de wet;
c) indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

DUUR, BEËINDIGING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
1. BandaIT B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BandaIT B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BandaIT B.V. kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is BandaIT B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BandaIT B.V. kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BandaIT B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BandaIT B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien BandaIT B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is BandaIT B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BandaIT B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BandaIT B.V., zal BandaIT B.V. in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BandaIT B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan BandaIT B.V. in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BandaIT B.V. anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BandaIT B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BandaIT B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en opleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

OVERMACHT
1. BandaIT B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BandaIT B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BandaIT B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BandaIT B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BandaIT B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. BandaIT B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel BandaIT B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BandaIT B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN COPYRIGHT
1. Het door in het kader van de overeenkomst BandaIT B.V. geleverde blijft eigendom van BandaIT B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met BandaIT B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Nadat de app is ingediend bij de appstore worden alle gegevens overgedragen aan de klant en wordt de opdracht als afgerond beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De app is vanaf dat moment eigendom van de klant.

3. BandaIT B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BandaIT B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Alle door BandaIT B.V. ontwikkelde programma’s en producten kunnen ter referentie of eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

 

PRIVACY BEPALINGEN
1. De gegevens die de gebruiker aan BandaIT B.V. verstrekt worden alleen gebruikt voor registraties e.d., zoals hosting bij een hostingprovider. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de omgang van persoonlijke gegevens van derden (klanten, cliënten). BandaIT B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiend uit onzorgvuldig gebruik van de gebruiker.

3. Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. BandaIT B.V. verstrekt deze informatie nooit aan derden zonder uitdrukkelijk tevoren gegeven toestemming.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Indien BandaIT B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. BandaIT B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van een app(licatie).

3. BandaIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BandaIT B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Na de oplevering en testperiode van een opdracht ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de opdrachtgever. BandaIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, op welke wijze dan ook, na oplevering.

5. Promotie van de app(licatie) wordt enkel verzorgd door de klant, BandaIT B.V. is niet verantwoordelijk voor verkoopcijfers.

6. Indien BandaIT B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BandaIT B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van BandaIT B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. BandaIT B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BandaIT B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BandaIT B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BandaIT B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BandaIT B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11. De opdrachtgever vrijwaart BandaIT B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BandaIT B.V. toerekenbaar is. Indien BandaIT B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden BandaIT B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BandaIT B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BandaIT B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BandaIT B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van BandaIT B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BandaIT B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

Meer weten over ons of onze producten? Samenwerking starten? Neem dan contact met ons op.

 

Contact

info@bandait.com

Lommerpad 2
6416 BS Heerlen
the Netherlands